Ikke gi bort bildene dine i fotokonkurranser

Fra tid til annen dukker det opp konkurranser hvis eneste formål er å skaffe gratis bilder. Senest nå fra Kvinnherad kommune. Tenk deg om to ganger før du deltar.
Kvinnherad kommune har utlyst en fotokonkurranse for å få flere bilder av lokalmiljøet i arkivet sitt. I konkurranseteksten skriver de blant annet at bildene «vert lagra i kommunen sin database, til vår odel og eige» og i konkurransereglene står det

• Kvinnherad kommune reserverer seg retten til å offentleggjere alle innsende bidrag vederlagsfritt, i opphaveleg eller redigert utgåve.
• Kvinnherad kommune reserverer seg retten til å nytte seg av innsende bidrag som illustrasjonar i eigne publikasjonar og profileringsarbeid utad vederlagsfritt, i opphaveleg eller redigert utgåve.

-Dugnad for kommunen
Vi spurte rådmann, Odd Ivar Øvregård, hva dette betydde i praksis. Han fortalte at det betyr at de har en ikke-eksklusiv og ikke-tidsbegrenset rett til å publisere innkomne bidrag i sine publikasjoner og på nett. -Fotografen beholder sine rettigheter til bildene, men gir oss rett til å bruke dem. Dette er en dugnad i kommunen for å lette arbeidet vårt med å lage enkle publikasjoner med illustrasjoner. For de større produksjonene vil vi fortsatt betale for bilder fra fotografer. Vi ønsker at fotografene skal få betalt for bildene sine, poengterer han.

I konkurransereglene står det også at personopplysninger blir slettet når konkurransen er avsluttet. Vi spør om det også gjelder fotografens navn, slik at de senere ikke har mulighet til å kreditere fotografen med navn når de senere publiserer bildene, slik de er lovpålagt. Øvregård svarer, litt vagt, at de beholder navnet på fotografen, dersom innsenderen ønsker nanvet sitt på bildet."

Lokale reaksjoner
Lokalt i kommunen har det også vært reaksjoner på dette, og det har vært omtalt i lokalavisa,
Grenda.no (bak betalingsmur) og diskutert på Facebook-sidene til Kvinnherad fotoklubb, der mange har reagert. Leder i fotoklubben, Atle Helland, sier at det har blitt en del støy rundt dette, og mange av medlemmene misliker måten konkurransen er utlyst på.

-Kritikkverdig men ikke ulovlig
Gisle Hannemyr, lektor ved institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, sier at denne typen konkurranser dessverre ikke er uvanlige. -Betingelsene er kritikkverdige men ikke ulovlige, så det er opp til den enkelte om man ønsker å delta, fortsetter han.

Hannemyr reagerer også på formuleringen «Til odel og eige» og mener det impliserer en rettighetsoverføring som går utover bruksretten til fotografen. Odd Ivar Øvergård bestrider dette og sier at fotografen fortsatt har full bruksrett til sine bilder.


I og med at dette er til en kommune og ikke et kommersielt foretak, kan vi ha en viss forståelse for metoden, men synes reglene er for dårlig formulert – deltakerne kan rett og slet ikke vite hva de gir fra seg av rettigheter. Vi oppfordrer derfor alle som vurderer å delta i denne eller liknende konkurranser til å tenke seg om en ekstra gang før de sender inn bilder, evt be om mer informasjon, skriftlig, fra arrangøren, så man er sikker.

Oppdatering: Etter at denne artikkelen ble skrevet, og blant annet på grunn av vår samtale med rådmannen i Kvinnherad kommune, har de endret utlysningsteksten. Blant annet har de lagt til følgende avsnitt: Kommunen vil òg presisera at vi elles vil forhalde oss til gjeldande åndsverklov når det gjeld innsendt materiale, med unntak av dei reservasjonane som går fram av reglane for fotodugnaden Her sier de i klartekst at de velger å gjøre unntak fra åndsverksloven. Dette er ikke betryggende i det hele tatt. Rådmannen er ikke lenger tilgjengelig i dag, men vi lurer naturligvis på hvilken hjemmel de bruker for slike unntak.


Grunna ein del reaksjonar på utlysinga vår, har vi no gjort nokre presiseringar i teksten for å tydeleggjera vårt mål og meining med fotodugnaden. Kommunen vil òg presisera at vi elles vil forhalde oss til gjeldande åndsverklov når det gjeld innsendt materiale, med unntak av dei reservasjonane som går fram av reglane for fotodugnaden:


Her finner du gjeldende tekst nå.


Oppdatering mandag 26. februar: Etter tilbakemelding fra Odd Ivar Øvregård, Rådmann i Kvinnherad kommune, har jeg endret noe på uttalelsen hans om kreditering av bilder. Men viktigere, Norges Fotografforbund har plukket opp denne saken og reagert på den i et brev til rådmannen. Her er det de skrev:

God middag,

Som leder i Norges Fotografforbund reagerte jeg, i likhet med mange av våre medlemmer, og i tillegg mange andre med interesse og lidenskap omkring fotografi, med forbauselse og vantro på Kvinnherad sitt nylige utspill for å sikre seg fotografier til sitt arkiv.
Før helgen hadde jeg en lengre samtale med kommunens juridiske konsulent Kim Gundersen, som lovet å ivareta de innspill som jeg bidro med, og gi meg en tilbakemelding. Jeg har ikke hørt noe fra ham.
Fra andre kilder forstår jeg at den opprinnelige utlysningsteksten nå er blitt endret for å presisere hva dere egentlig hadde som intensjon, og har lest denne,
men denne nye teksten er virkelig ikke mye bedre hva angår respekten og anerkjennelsen av en fotograf sitt arbeide.

Jeg kan forsåvidt se at det kan være en god metode for å innhente bidrag til forskjellig kommunalt bruk, å arrangere en konkurranse med en premiering av ett eller annet slag.
Men der stopper også all forståelse.
Kommunens konkurranseregler som tilkjennegir at samtlige innsendte bilder skal kunne benyttes vederlagsfritt av kommunen i ubegrenset tid er et grovt overtramp i forhold til å anerkjenne verdien av et fotografi, og fra mitt ståsted nærmest et lureri overfor engasjerte Kvinnheringer som kanskje i første omgang ikke ser rekkevidden og effekten av konkurransereglenes bestemmelser.
At kommunen skal kunne beytte alle de innsendte bildene i egne publikasjoner uten begrensninger, uten noen form for honorering til fotografen, er, for å bruke en folkelig term, ren svindel.
Selv om det står omtalt med akkurat passe stor skrift i konkurransereglene.

Fra journalisten.no siterer jeg :
I et intervju med foto.no sier rådmann i Kvinnherad kommune, Odd Ivar Øvregård, at det dreier seg om en ikke-eksklusiv og ikke-tidsbegrenset rett til å publisere innkomne bidrag i deres publikasjoner og på nett. På spørsmål om sletting av personopplysninger også gjelder fotografens navn, slik at de publiserte bildene ikke blir kreditert, svarer Øvregård at «de beholder navnet på fotografen, men at han selv ikke ville ønske å ha navnet sitt under bildet på slike publikasjoner, så han regnet ikke med at det ville bli noe problem».

Det forbauser meg, etter min samtale med deres juridiske konsulent, at rådmannen tilsynelatende fortsatt ikke er oppmerksom på Åndsverkslovens helt tydelige bestemmelser omkring kreditering/navngiving/byline ved offentliggjøring av åndsverk :

Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)
§ 3. Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres tilgjengelig for almenheten.

Har en annen rett til å endre et åndsverk eller å gjøre det tilgjengelig for almenheten, må dette ikke skje på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphavsmannens litterære, vitenskapelige eller kunstneriske anseelse eller egenart, eller for verkets anseelse eller egenart.

Sin rett efter første og annet ledd kan opphavsmannen ikke fraskrive seg, med mindre den bruk av verket som det gjelder, er avgrenset efter art og omfang.

Selv om opphavsmannen har gitt gyldig samtykke til bruken, har han, hvis verket gjøres tilgjengelig for almenheten i slik krenkende skikkelse som nevnt i annet ledd, rett til å kreve at det enten ikke skjer under hans navn eller at det angis på fyldestgjørende måte at de foretatte endringer ikke skriver seg fra ham. Denne rett kan opphavsmannen ikke gi avkall på.

Hvorvidt rådmannen selv ønsker å bli kreditert er i saken helt uvesentlig, men viser med all mulig tydelighet hans holdning til hvordan et fotografisk åndsverk skal håndteres og respekteres.

Vi finner oss ikke i at offentlige instanser ikke respekterer og anerkjenner en hvilken som helst fotograf sitt arbeide, og samtidig tilsynelatende neglisjerer norsk lovgivning på området.

Så er jeg forberedt på mot-argumentet at jeg som leder av profesjonelle fotografer kun taler de profesjonelles sak, men det er faktisk ikke tilfelle.
I prinsippet kan ethvert fotografi fra enhver fotograf omtales som et åndsverk, ikke minst hvis fotografen selv er av den oppfatningen.

Jeg håper at Kvinnherad Kommune nå tar konsekvensen av sine feilvurderinger omkring hvordan de skal skaffe seg bilder til fotoarkivet,
og avblåser hele fotodugnaden i sin nåværende form med øyeblikkelig virkning.

Med hilsen
Truls Løtvedt


Hva tenker du om dette? Er det greit, er det på kanten eller er det helt uakseptabelt? Grei ut og drøft!
 -

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Harald H.
Håper at alle seriøse fotografer unnlater å sende inn bilder til denne type "konkurranser". Så vil det alltid være noen som synes det er stort stas å se sitt bilde i en brosjyre eller tilsvarende. Det er jo ikke forbudt å gi bort bildene sine - men ganske dumt. Til sist har vi jo den gamle gode regelen at "om man betaler med bananer, så får man apekatter", så til sist kan det jo bli spennende å se hvilke bildemateriale kommunen blir sittende igjen med.
23.2.2018
Thorir V.
«Vi ønsker at fotografene skal få betalt for bildene sine, poengterer han.»
23.2.2018
Øyvind H.
Etter at jeg ble arbeidsledig har jeg lagt til en oppfordring i profilen min hos Wikimedia om å betale litt for bruk av bildene, og opplever at reklamebyråer o.l. følger oppfordringen. Er mer usikker på nettaviser etc., men får se.
23.2.2018
Tor Einar K.
Jeg vil tro at det offentlige er pålagt å gi grundige tilsvar på alle henvendelser iflg forvaltningsloven.
Slik sett kan dette bli svært dyre bilder om mange sender en forespørsel om reglene for denne konkurransen.

Søker man på 'rådmann Kvinnherad Kommune' får man opp epostadressen.
22.2.2018
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu