Artsdatabanken og lisensiering av bilde

Norske Naturfotografer NN og BioFoto protesterer mot Artsdatabankens lisensieringsavtaler. Brevet som her gjengis i sin helhet er sendt Artsdatabanken.
Åpent brev til Artsdatabanken

Norske Naturfotografer og BioFoto representerer en stor del av de aktive naturfotografene i Norge, med en medlemsmasse på ca. 1200 personer. En ikke ubetydelig del av disse har inntekter av naturfotografering. En viktig aktivitet for våre medlemmer består i å ta gode artsbilder. Artsdatabanken er i så måte en potensiell kjøper av disse bildene.

Vi ser imidlertid enkelte svært uheldige sider ved at Artsdatabanken begrenser lisensieringsmuligheten til kun å gjelde Creative Commons CC BY 3.0 (Navngivelse) og CC BY-SA 3.0 (Navngivelse - Del på samme vilkår).

Konsekvensen ved at Artsdatabanken krever at alle leveranser skal lisensieres under disse to lisensene kan bli at mye av markedet for artsbilder vil forsvinne, da alle som ønsker bilder kan gå til Artsdatabankens nettsider og laste ned det de ønsker av bilder som ligger her uten å måtte betale for bruken. Med de linsensvilkårene som her foreslås vil det gjelde uavhengig av om brukeren er privatperson, offentlig virksomhet eller kommersiell aktør. De enkelte fotografene mister derfor en stor del av sitt inntektsgrunnlag. Dette undergraver ikke bare markedet nasjonalt, men påvirker også et internasjonalt marked siden bilder på nett er en internasjonal handelsvare. Dette skjer i en tid hvor det blir vanskeligere og vanskeligere for naturfotografer å tjene penger på sitt arbeid.

Fotografer som leverer bilder til aktører uavhengig av bakenforliggende hensikt, undergraver naturfotografiet som fag. At en offentlig aktør som Artsdatabanken støtter denne praksisen synes vi er svært uheldig, og vi stiller spørsmål til om dette er til artsmangfoldets beste?

Artsdatabanken som en stor offentlig aktør bør ikke bidra til å svekke næringsgrunnlaget til en stor gruppe fotografer ved å ha så åpne lisenser på bildene de skal bruke. De bør heller ha et sterkt ønske om å motta best mulig bilder til tjenestene sine, samtidig som de støtter en samfunnsnyttig yrkesgruppes rett til å tjene penger på sitt arbeid. Dette er et arbeid som det blir lagt ned ekstremt mye tid og ressurser på og som i stor grad er miljøvennlig og motiverer til bevaring av natur. NN, Biofoto og Artsdatabanken har felles mål og bør heller arbeide sammen på en god måte.

Vi ser det også som uheldig at Artsdatabanken skal utnytte hobbyfotografer og ulike eksperters private bilder av arter. For de fleste vil det bare være moro å få publisert sine egne bilder i ulike sammenhenger, men de færreste tenker over at dette kan utnyttes av kommersielle aktører på en uønsket måte.

Dette løses ikke bare ved å levere bilder i lav oppløsning, da mye av bruken av bilder skjer via nettsider og mindre bilder i aviser o.l. som ikke krever høy oppløsning. Vi mener at det ikke bør være anledning til gratis nedlasting av bilder av offentlig forvaltning og kommersielle aktører, men at våre medlemmer fortsatt skal kunne styre denne bruken selv.

Det løses heller ikke ved å tilby fotografene muligheten til å sette egne lisenskrav da dere sier at de nevnte Creative Commons lisensene vil være foretrukket lisens. Det vil si at det blir et press for å levere bildene med denne lisensen.

Inntil Artsdatabanken endrer sin praksis med lisensiering av bilder vil NN og BioFoto anbefale sine medlemmer om å ikke levere bilder til Artsdatabanken. Artsdatabanken mister dermed tilgang til en lang rekke gode og informative bilder som hadde vært en viktig ressurs for Artsdatabanken.

Med hilsen,

Roy Mangersnes / på vegne av Norske Naturfotografer
Jostein Øksne / leder i BioFoto
Kai Jensen -
Kai Jensen

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Erlend K.
Tiltredes. For å kunne oppretthold et viktig marked for dokumentasjon og formidling av natur er dette en viktig sak. Jeg tror at de fleste naturfotografer aldri vil oppnå en "anstendelig" timebetaling for sin innsats uansett, men det må være rom for å kunne prestere innenfor dette markedet på kommersiell basis.

Det er viktig å markere denne holdningen til kjøpere av naturfoto. Samtidig er dette et tegn om at markedet oppfatter natufotografier som et masseprodukt, og forventer å kunne be om rimelige tjenester fra markedet. En del fotografer kunne bruke dette som en referanse, men jeg tror likevel at opplevd verdi av dette vil forringes over tid for kjøper.

Som medlem av BioFoto er dette en sak jeg stiller meg bak.
7.3.2013
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu