Mnemosynesommerfugl_Parnassius mnemosyne
Bestillingsreferanse: 17.05.24._308.jpg
Bildet inngår i albumet Sommerfugler -